21 maart om 19:00 Algemene Leden Vergadering in kantine Westroijenhal

Zoals eerder aangekondigd is, op dinsdag 21 maart om 19.00 uur in de kantine van sporthal Westroijen, de algemene ledenvergadering van BC Thiela. Alle leden, leden van verdienste, oud-leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Hieronder de agenda:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2016
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2016:
 6. Verslag Kascommissie 2016
 7. Vaststellen jaarrekening 2016: RESULTAATREKENING 2016 en BALANS 2016_2017
 8. Vaststellen begroting 2017: BEGROTING 2017
 9. Verkiezing leden dagelijks bestuur
  • Aftredend/niet herkiesbaar Pim Scholtus, voorzitter
 10. Verkiezing leden algemeen bestuur
  • Aftredend/herkiesbaar Veerle Ton, voorzitter jeugdcommissie
  • Aftredend/herkiesbaar David Volmer, vice-voorzitter.
  • Vacant voorzitter recreanten commissie (Interim Edward van Ameijde)
  • Vacant PR en communicatie.
 11. Verkiezing leden kascommissie
  • Verkiezing extra lid kascommissie + reservelid
  • (2016: Tom Rutgers 3x, Rolf Driessen 2x, Timo Seure (reserve))
 12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 13. Voorstellen ingediend door het bestuur
 14. Rondvraag
 15. Sluiting Vergadering

Zodra de notulen en jaarverslagen beschikbaar zijn, zullen deze ook aan dit nieuwsbericht worden toegevoegd, zie de betreffende agendapunten.

Namens het bestuur van BC Thiela,
Patrick van de Geijn, Secretaris