ALV dinsdag 13 maart 19:00

Zoals eerder aangekondigd is, op dinsdag 13 maart om 19.00 uur in het wijkcentrum Westroijen(naast de sporthal), de algemene ledenvergadering van BC Thiela. Alle leden, leden van verdienste, oud-leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Hieronder de agenda, met alle jaarverslagen, zie de betreffende agendapunten:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2017:
 6. Verslag Kascommissie 2017
 7. Vaststellen jaarrekening 2017: RESULTAATREKENING 2017 en BALANS 2017_2018 (zijn op te vragen bij de penningmeester)
 8. Vaststellen begroting 2018: BEGROTING 2018 (zijn op te vragen bij de penningmeester)
 9. Verkiezing bestuursleden
  • aftredend en herkiesbaar: Peter Tjeerdsma (penningmeester)
  • aftredend en niet herkiesbaar: Erwin John Stecher (technische commissie)
  • verkiesbaar voorzitter
  • verkiesbaar voorzitter recreantencommissie (nu Edward van Ameijde interim)
  • verkiesbaar PR en communicatie
 10. Verkiezing leden kascommissie
  • aftredend niet herkiesbaar (Rolf Driessen, 3x)
  • herkiesbaar (Timo Seure, 1x)
  • verkiezing reserveleden
 11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 12. Voorstellen ingediend door het bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Vergadering

Namens het bestuur van BC Thiela,
Patrick van de Geijn, Secretaris