ALV dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 10 maart is om 19.00 uur in het wijkcentrum van de sporthal Westroijen de Algemene Ledenvergadering.

Iedereen, leden en ouders van jeugdleden, is welkom om mee te spreken over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het aankomend jaar. Ook de leden van verdienste zijn van harte uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen.

Hieronder de agenda, met de jaarverslagen voor zover opgesteld, zie de betreffende agendapunten:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2019:
 6. Verslag Kascommissie 2019
 7. Vaststellen jaarrekening 2019: RESULTAATREKENING 2019 en BALANS 2019_2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 8. Vaststellen begroting 2020: BEGROTING 2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 9. Verkiezing bestuursleden
  • aftredend en herkiesbaar: David Volmer (vice voorzitter)
  • aftredend en herkiesbaar: Veerle Ton (voorzitter jeugdcommissie)
  • verkiesbaar: Esther Scholtus (voorzitter recreantencommissie) (nu Edward van Ameijde a.i.)
  • verkiesbaar: Marlène van Overbeek (PR en communicatie)
 10. Verkiezing leden kascommissie
  • aftredend: Timo Seure (3x)
  • herkiesbaar: Olga van den Berg (2x)
  • verkiezing lid en reservelid (nu Manuel van Bruchem)
 11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 12. Voorstellen ingediend door het bestuur
  • toelichting jaarplan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Vergadering

Namens het bestuur van BC Thiela,
Willemijn Eveleens, Secretariaat